Category: Apparoksha Gyanigalu

Apparoksha Gyanigalu of Madhwa Sampradaya

Sri Ibharampura Appavaru 5

Sri Ibharampura Appavaru

Name: Ibharampura Krishnacharya Period : 1789-1869 Aradhana : Sharavana Masa  Sukhla Paksha Tritiya(1869) Place : Ibharampura Parents: Ahobalacharya and Krishna Bai Contemporaries : Sri Yogi Narayanacharya, Guru Jagannatha Dasaru, Sri Mummadi Krishnaraja     Wodeyar, Sri...