Category: Dharmashastra

Madhwamrutha: Dharmashastra Section

narashima devaru 1

Sri Narasimha Stotra Sangraha

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ॥ ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ । ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಽಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ । ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾಽತಿದೂರ । ಪ್ರದ್ಧ್ವಸ್ತ ಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ ॥ 1॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸಮಂತತೋಽಪಿಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಃ ತೇ...

Sri Vidya Prasanna Theertharu 0

Sri Vidya Prasanna Theertharu

  Sri Vidya Prasanna Theertha took Ashrama from Sri Vidya Varidhi Theertha and is Thirty Seventh saint from Madhwacharya. Below is his brief introduction. Period  – 1940-1969 Poorvashrama Name  –  Narasimhacharya Ashrama guru            ...

Pooja Paddathi(Telugu) 2

Pooja Paddathi(Telugu)

అచమనము, ప్రాణాయామములను చేసి భారతీరమణముఖ్యప్రాణాంతర్గత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్య నిర్మాల్య విసర్జనం కరిష్యే – అని సంకల్పము చెయ్యవలెను. నారాయణాయ పరిపూర్ణగుణార్ణవాయ విశ్వోదయస్థితి లయోన్నియతి ప్రదాయ జ్ఞానప్రదాయ విభుదాసురసౌఖ్యదుఃఖ సత్కారణాయ వితతాయ నమో నమస్తే యో విప్రలంబ విపరీత మతిప్రభూతాన్ వాదాన్నిరస్య కృతవాన్ భువి తత్వ వాదం సర్వేశ్వరో...

1

Ramacharithra Manjari

Ramacharithra Manjari (translation by Sri Kesava Rao Tadipatri) श्रीमान् पूर्वं प्रजातो दशरथनृपते रामनामाऽथ नीतो विश्वामित्रेण मन्त्राहृदनुजसहितस्ताटकां घातकोऽस्त्रम् । ब्राह्माद्यं प्राप्य हत्वा निशिचरनिकरं यज्ञपालो विमोच्या– हल्यां शापाच्च भङ्क्त्वा शिवधनुरुपयन् जानकीं नः प्रसीदेत् ॥ १॥ “(At...

Yantrodharaka Hanuman 0

Yantrodharaka Stotra

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್ ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ ||೧|| ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್| ಸರ್ವದಾಭೀಽಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸತಾಂ ವೈ ದೃಢಮಾಹವೇ ||೨|| ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಗಿರೌ ಸದಾ| ತುಂಗಾಂಬೋಧಿತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನಪರಿಶೋಭಿತೇ ||೩|| ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ| ಧೂಪದೀಪಾದಿನೈವೇದ್ಯೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ ||೪|| ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್|...

Sodashabahu Narasimha 0

Narasimhastakam (Sri Vijayeendrateertha Virachita)

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕ ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿದಹಮೈರ್ಝಂಪರ್ಝಂಪರು ಝಂಪೈಃ ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲಾಃ ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೈಃ ಕುಮಾಂಕೈಃ ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||೧|| ಭೂಭೃಧ್ಭೂಭೃಧ್ಬುಜಂಗಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪುಚ್ಛಂ ಸ್ವಗಚ್ಛಂ...

Seshachandrikacharya 0

Seshachandrikacharya Stotra

ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ  ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬೋಧಸಮಯಾಂಬುಧಿಚಂದಿರಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಮುಖಸದ್ಗುಣಮಂದಿರಾಯ ಹೃನ್ನೀರಜಾಂತರವಭಾಸಿತಸೇಂದಿರಾಯ ಕುರ್ವೆನಮಾಂಸಿರಘುನಾಥಯತೀಶ್ವರಾಯ ||1|| ಗೋಪಾಲಪಾದಸರಸೀರುಹಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ ದ್ವೈಪಾಯನಾರ್ಯಸಮಯೇನಿಶಮಪ್ರಮತ್ತಂ ಪಾಪಾದ್ರಿ ಭೇದಕುಲಿಶಾಯಿತಭವ್ಯವೃತ್ತಂ ಭೂಪಾರಿಜಾತಮನಿಶಂ ಸ್ಮರ ಶುದ್ಧಹೃತ್ತಂ ||2|| ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ವ್ರತಿವರಕರಸಂಜಾತಜಾತಸ್ಸ್ವಧೀತ ಕ್ಷಿತಿಸುರನಿಕರಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಃ ಸಹ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಭೃದ್ದುಹಿತ್ರಾ ಸ್ಪಟಿಕಕಪಿಲಯೋಃಸಂಗಮೇಜಾತವೇದೋ ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ರಾನಮಾನೋ ವಹತು ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಸ್ವೀಯದಾಸಾನುದಾಸೇ ||3|| ವಂದಮಾನಜನಸಂಸದಪೇರ್ಕ್ಷಂ ಸಾಧಯಾಮ್ಯಹಮಿತಿಸ್ಥಿರದೀಕ್ಷಂ ಸಂಸದಿಕ್ಷಣವಿಧೂತವಿಪಕ್ಷಂ ಕಂಸಭಿತ್ಸುಗನಸಾಧನದಕ್ಷಂ ||4|| ವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿವರ್ಯಮುಖೋದ್ಯ...

Sri Vadeendrateertharu 1

Gurugunasthavana

|| ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್ || A Very Collection of Gurugunasthavana recited by Sri Vidyavachaspathiteertharu in his poorvarshrama (Vidwan Jayateertharachar) during 1980’s. Request all to make use of it and learn. ಉನ್ಮೀಲನ್ನೀಲನೀರೇರುಹನಿವಹಮಹ:ಪುಷ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಂಧಯಿಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾದೃಗಂತಪ್ರಚಯಪರಿಚಯೋದಾರಕಿರ್ಮೀರಭಾವ: | ಸ್ವೈರಕ್ಷೀರೋದನಿರ್ಯಚ್ಚಶಿರುಚಿನಿಚಯಾಖರ್ವಗರ್ವಾಪನೋದೀ ಪಾತು ಶ್ರೀನೇತುರಸ್ಮಾನ್...

kolhapur Laxmi 0

Varahapurna Laxmi Stotram

|| ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ: || ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಮಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ | ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸ್ಸೀವಿತಾಂ ಪಾಶ್ರ್ವೇ ಪಂತಜ ಶಂಖಮುಖ್ಯನಿಧಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಲಷ್ಷ್ಮಿಭಿ: || 1 || ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತ: | ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ ದೇವಿ...

Srinivasa 0

Srinivasa Stotram

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ | ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತಿವಿಲಸನ್ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಲಕ್ಷಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || 1 || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರರಮ್ಯಸುಶಂಖಚಕ್ರಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಕಟಿಸ್ಥಲದತ್ತಪಾಣಿಮ್ | ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಲಸನ್ಮಣಿಕಾಂಚನಾಢ್ಯಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || 2 || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಪದಾರವಿಂದ- ಮಾನಂದಸಾಂದ್ರನಿಲಯಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್ | ಏತತ್ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಮಿತಿ ದರ್ಶಯಂತಂ ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ...