Category: Dharmashastra

Sri Raghavendrateertharu 0

Raghavendra Aksharamalika Stotra

|| ಶ್ರೀ  ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಅಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || 1 || ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಂದಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಭೋಜಭಾಜೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ...

Shiva Stuthi 0

Shiva Stuthi

ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವದಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಶಿವಮ್ | ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || 1 || ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ | ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ | ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ ||...

Kanduka Stuthi 0

Kanduka Stuthi

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) || ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ | ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || 1 || ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ | ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || 2 || || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) ||

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Stuthi

|| ಹಯಗ್ರೀವಸ್ತುತಿಃ || ಲಸದಾಸ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದೋಷ್ಠದ್ವಯಾರುಣ | ಲಸದ್ದಂತಾವಲೀಶೋಭ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಸ್ಮಿತ || 1 || ಲಸತ್ಫಾಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಕುಂತಲಮಸ್ತಕ | ಲಸತ್ಕರ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸನ್ನಯನಪಂಕಜ || 2 || ಲಸದ್ವೀಕ್ಷ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಭ್ರೂಮಂಡಲದ್ವಯ | ಲಸದ್ಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಧಸ್ತ ಲಸದ್ಭುಜ || 3 ||...

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Sampada Stotram

|| ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ | ನರಂ ಮುಂಚಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ || 1 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ ವದೇತ್ | ತಸ್ಯ ನಿಸ್ಸರತೇ ವಾಣೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಪ್ರವಾಹವತ್ || 2 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ...

Madhwamrutha 0

Granthamalika Stotra

|| ಶ್ರೀಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಕೃಷ್ಣಂ ವಿದ್ಯಾಪತಿಂ ನತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾದಿಸದ್ಗುರೂನ್ | ಜಯತೀರ್ಥಮುನೀನ್ ನತ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ„ಹಂ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾಮ್ || 1 || ನಾರಾಯಣೇನ ವ್ಯಾಸೇನ ಪ್ರೇರಿತಸ್ತತ್ತ್ವಸಂವಿದೇ | ಗ್ರಂಥಾನ್ ಮಧ್ವಶ್ಚಕಾರಾಸೌ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಮಂದಧೀಃ || 2 || ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಂ ವಿಧಾಯಾದೌ ಪ್ರಥಮಂ ತುಷ್ಟಿದಂ ಹರೇಃ | ಭಾμÁ್ಯಣುಭಾμÉ್ಯೀ ಚಕ್ರೇ„ಥ ಹ್ಯನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್...

Durgasthava 0

Durgasthava

|| ದುರ್ಗಾಸ್ತವಃ || ಸನ್ನದ್ಧಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಸ್ಥಾಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಮನೋರಮಾಮ್ | ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಗುಣಾರ್ಣವಾಮ್ || 1 || ಕಿರೀಟಹಾರಗ್ರೈವೇಯನೂಪುರಾಂಗದಕಂಕಣೈಃ | ರತ್ನಕಾಂಚ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕುಚಕಂಚುಕತೇಜಸಾ || 2 || ವಿರಾಜಮಾನಾ ರುಚಿರಾಂಬರಾ ಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾ | ರತ್ನಮೇಖಲಯಾ ರತ್ನವಾಸೋಪರಿ ವಿಭೂಷಿತಾ || 3 || ವೀರಶೃಂಖಲಯಾ ಶೋಭಿಚಾರುಪಾದಸರೋರುಹಾ |...

Madhwamrutha 0

Dashavatara Stotram

||ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ | ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 || ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ | ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 || ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು...

Sri Bhootarajaru Strotra 3

Sri Bhoorataraja Stotram

|| ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 1 || ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಂ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 2 || ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ...

Madhwamrutha 1

Gothra – Pravara

Gothra – Pravara In Hindu tradition we introduce ourself to elderly person by telling our Gothra, Pravara, Sutra & Shaake by reciting ಚತುತ್ಸಾಸ್ಗರ ಪಯರ್0ತಮ್ ಗೋ ಬಾರ್ಹಮ್ಣೇಭಯ್: ಶುಭ0ಭವತು __________________ ತರ್ಯಾಋಷಯ / ಪ0ಚಾಋಷಯ ಪರ್ವರಾನಿವ್ತ ______________ ಗೋತರ್:...