Tagged: Dashavatra Stotra

Madhwamrutha 0

Dashavatara Stotram

||ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ | ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 || ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ | ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 || ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು...