Tagged: Laxmi-Stotra

kolhapur Laxmi 0

Varahapurna Laxmi Stotram

|| ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ: || ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಮಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ | ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸ್ಸೀವಿತಾಂ ಪಾಶ್ರ್ವೇ ಪಂತಜ ಶಂಖಮುಖ್ಯನಿಧಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಲಷ್ಷ್ಮಿಭಿ: || 1 || ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತ: | ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ ದೇವಿ...