Tagged: Madhamrutha

Yantrodharaka Hanuman 0

Yantrodharaka Stotra

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್ ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ ||೧|| ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್| ಸರ್ವದಾಭೀಽಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸತಾಂ ವೈ ದೃಢಮಾಹವೇ ||೨|| ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಗಿರೌ ಸದಾ| ತುಂಗಾಂಬೋಧಿತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನಪರಿಶೋಭಿತೇ ||೩|| ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ| ಧೂಪದೀಪಾದಿನೈವೇದ್ಯೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ ||೪|| ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್|...

kolhapur Laxmi 0

Varahapurna Laxmi Stotram

|| ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ: || ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಮಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ | ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸ್ಸೀವಿತಾಂ ಪಾಶ್ರ್ವೇ ಪಂತಜ ಶಂಖಮುಖ್ಯನಿಧಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಲಷ್ಷ್ಮಿಭಿ: || 1 || ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತ: | ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ ದೇವಿ...

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Sampada Stotram

|| ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ | ನರಂ ಮುಂಚಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ || 1 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ ವದೇತ್ | ತಸ್ಯ ನಿಸ್ಸರತೇ ವಾಣೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಪ್ರವಾಹವತ್ || 2 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ...