Tagged: madhwamrutha

narashima devaru 0

Narashima Stotram

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಮಧ್ಯಸ್ಥಲಂ ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂμÁಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಮ್ | ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯವರಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಚವಿಂ ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ || ||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Shiva Stuthi 0

Shiva Stuthi

ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವದಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಶಿವಮ್ | ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || 1 || ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ | ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ | ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ ||...

Kanduka Stuthi 0

Kanduka Stuthi

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) || ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ | ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || 1 || ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ | ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || 2 || || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) ||

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Stuthi

|| ಹಯಗ್ರೀವಸ್ತುತಿಃ || ಲಸದಾಸ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದೋಷ್ಠದ್ವಯಾರುಣ | ಲಸದ್ದಂತಾವಲೀಶೋಭ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಸ್ಮಿತ || 1 || ಲಸತ್ಫಾಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಕುಂತಲಮಸ್ತಕ | ಲಸತ್ಕರ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸನ್ನಯನಪಂಕಜ || 2 || ಲಸದ್ವೀಕ್ಷ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಭ್ರೂಮಂಡಲದ್ವಯ | ಲಸದ್ಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಧಸ್ತ ಲಸದ್ಭುಜ || 3 ||...

Madhwamrutha 0

Dashavatara Stotram

||ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ | ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 || ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ | ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 || ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು...

Sri Bhootarajaru Strotra 3

Sri Bhoorataraja Stotram

|| ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 1 || ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಂ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 2 || ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ...

SriVadirajateertharu 1

Sri Vadiraja Theertharu

Introduction Sri Vadiraja Theertharu was one of the greatest yathi in the lineage of Sri Madhvacharya. He was a Great Scholar, Debator, Writer, Poet who was well versed in Kannada, Tulu and Sanskrit languages....

sri-satyabodha-teertharu 0

Sri Satyabhodhateertharu

  ASHRAMA SWEEKARA – 1744 ASHRAMA GURUGALU – SRI SATYAPRIYA THIRTHARU ASHRAMA SHISHYARU – SRI SATYA SANDHARU VRUNDAVANA PRAVESHA – 1783   Aradhana – Palghuna Bahula Padya He was born as Ramacharya in Raichur...

Sri Sudhindra Teertharu 0

Sri Sudheendratheertha

The credit of giving Sri Raghavendra Theertha who is regarded as Kaliyuga kamadhenu, kalpavruksha to this world goes to Sri Sudheendra Theertha. He comes in the direct lineage of Sri Madhwacharya. Below is his...

Sri Raghavendrateertharu 0

Shri Raghavendra Teertharu

                                                          Shri Raghavendra Theertharu (1621-1671) Sri Raghavendra thirtharu is known as kaliyuga kalpataru & Kamadhenu. He is the greatest contribution from Madhwa society to this whole world. He was Bhakta agrani(Humble & devoted...