Tagged: Ramesha-Stuthi

Madhwamrutha 0

Ramesha Stuthi

|| ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ || ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ವರಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡಂ ಶೀತಾಂಶುಮಂಡಲಮುಖಂ ಸಿತವಾರಿಜಾಕ್ಷಮ್ | ಆತಾಮ್ರಕಮ್ರಮುದಿತಾಧರಬಿಂಬಜೃಂಭಿ ಧ್ಯಾತೃಪ್ರಹರ್ಷಕರಹಾಸರಸಂ ರಮೇಶಮ್ || 1 || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶುಭಕೌಸ್ತುಭಕಂಬುಕಂಠಂ ಸ್ಫೀತಾತ್ಮವಕ್ಷಸಿ ವಿರಾಜಿತಭೂರಿಹಾರಮ್ | ಭೀತಸ್ವಭಕ್ತಭಯಭಂಜನಪಾಣಿಪದ್ಮಂ ಶಾತೋದರಾರ್ಪಿತಜಗದ್ಭರಮಬ್ಜನಾಭಮ್ || 2 || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಶುಭಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಂಗಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರಿಕರೋರುಮುದಾರಜಾನುಮ್ | ಖ್ಯಾತಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮರುಚಿರಂ ಜಿತಕಂಜಜಾತ- ವಾತಾದಿದೇವವರಮೌಲಿಮಣಿಂ ಮುಕುಂದಮ್...