Tagged: Sri-Madhwamrutha

Madhwamrutha 0

Ramesha Stuthi

|| ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ || ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ವರಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡಂ ಶೀತಾಂಶುಮಂಡಲಮುಖಂ ಸಿತವಾರಿಜಾಕ್ಷಮ್ | ಆತಾಮ್ರಕಮ್ರಮುದಿತಾಧರಬಿಂಬಜೃಂಭಿ ಧ್ಯಾತೃಪ್ರಹರ್ಷಕರಹಾಸರಸಂ ರಮೇಶಮ್ || 1 || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶುಭಕೌಸ್ತುಭಕಂಬುಕಂಠಂ ಸ್ಫೀತಾತ್ಮವಕ್ಷಸಿ ವಿರಾಜಿತಭೂರಿಹಾರಮ್ | ಭೀತಸ್ವಭಕ್ತಭಯಭಂಜನಪಾಣಿಪದ್ಮಂ ಶಾತೋದರಾರ್ಪಿತಜಗದ್ಭರಮಬ್ಜನಾಭಮ್ || 2 || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಶುಭಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಂಗಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರಿಕರೋರುಮುದಾರಜಾನುಮ್ | ಖ್ಯಾತಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮರುಚಿರಂ ಜಿತಕಂಜಜಾತ- ವಾತಾದಿದೇವವರಮೌಲಿಮಣಿಂ ಮುಕುಂದಮ್...

Sri Raghavendrateertharu 0

Raghavendra Aksharamalika Stotra

|| ಶ್ರೀ  ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಅಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || 1 || ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಂದಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಭೋಜಭಾಜೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ...

narashima devaru 0

Narashima Stotram

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಮಧ್ಯಸ್ಥಲಂ ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂμÁಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಮ್ | ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯವರಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಚವಿಂ ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ || ||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Shiva Stuthi 0

Shiva Stuthi

ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವದಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಶಿವಮ್ | ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || 1 || ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ | ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ | ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ ||...

Kanduka Stuthi 0

Kanduka Stuthi

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) || ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ | ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || 1 || ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ | ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || 2 || || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) ||

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Stuthi

|| ಹಯಗ್ರೀವಸ್ತುತಿಃ || ಲಸದಾಸ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದೋಷ್ಠದ್ವಯಾರುಣ | ಲಸದ್ದಂತಾವಲೀಶೋಭ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಸ್ಮಿತ || 1 || ಲಸತ್ಫಾಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಕುಂತಲಮಸ್ತಕ | ಲಸತ್ಕರ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸನ್ನಯನಪಂಕಜ || 2 || ಲಸದ್ವೀಕ್ಷ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಭ್ರೂಮಂಡಲದ್ವಯ | ಲಸದ್ಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಧಸ್ತ ಲಸದ್ಭುಜ || 3 ||...

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Sampada Stotram

|| ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ | ನರಂ ಮುಂಚಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ || 1 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ ವದೇತ್ | ತಸ್ಯ ನಿಸ್ಸರತೇ ವಾಣೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಪ್ರವಾಹವತ್ || 2 || ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ...

Madhwamrutha 0

Granthamalika Stotra

|| ಶ್ರೀಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಕೃಷ್ಣಂ ವಿದ್ಯಾಪತಿಂ ನತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾದಿಸದ್ಗುರೂನ್ | ಜಯತೀರ್ಥಮುನೀನ್ ನತ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ„ಹಂ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾಮ್ || 1 || ನಾರಾಯಣೇನ ವ್ಯಾಸೇನ ಪ್ರೇರಿತಸ್ತತ್ತ್ವಸಂವಿದೇ | ಗ್ರಂಥಾನ್ ಮಧ್ವಶ್ಚಕಾರಾಸೌ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಮಂದಧೀಃ || 2 || ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಂ ವಿಧಾಯಾದೌ ಪ್ರಥಮಂ ತುಷ್ಟಿದಂ ಹರೇಃ | ಭಾμÁ್ಯಣುಭಾμÉ್ಯೀ ಚಕ್ರೇ„ಥ ಹ್ಯನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್...

Madhwamrutha 0

Dashavatara Stotram

||ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ | ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 || ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ | ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 || ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು...

SriVadirajateertharu 1

Sri Vadiraja Theertharu

Introduction Sri Vadiraja Theertharu was one of the greatest yathi in the lineage of Sri Madhvacharya. He was a Great Scholar, Debator, Writer, Poet who was well versed in Kannada, Tulu and Sanskrit languages....