Tagged: Sri Ramacharitramanjari

1

Ramacharithra Manjari

Ramacharithra Manjari (translation by Sri Kesava Rao Tadipatri) श्रीमान् पूर्वं प्रजातो दशरथनृपते रामनामाऽथ नीतो विश्वामित्रेण मन्त्राहृदनुजसहितस्ताटकां घातकोऽस्त्रम् । ब्राह्माद्यं प्राप्य हत्वा निशिचरनिकरं यज्ञपालो विमोच्या– हल्यां शापाच्च भङ्क्त्वा शिवधनुरुपयन् जानकीं नः प्रसीदेत् ॥ १॥ “(At...