Tagged: Sripadaraja-Pancharatna-Maalika

Sripadaraja Pancharatna Maalika 0

Sripadaraja Pancharatna Maalika

ವಂದೇಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ರುಚಿತಮಹೃದಯಂ ಪೂಜಿತಶ್ರೀಸಹಾಯಂ | ನಿರ್ಧೂತಾಶೇಷಹೇಯಂ ನಿಭೃತಶುಭಚಯಂ ಭೂಮಿದೇವಾಭಿಗೇಯಮ್ | ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ತದೇಯಂ ನಿಜಜನಸದಯಂ ಖಂಡಿತಾಶೇಷಮಾಯಂ | ನಿಷ್ಪ್ಯೂತ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಂ ಬಹುಗುಣನಿಲಯಂ ವಾದಿಸಂಘೈರಜೇಯಮ್ || 1 || ಕ್ಷುಬ್ಧಾದ್ವಾದಿಕರೀಂದ್ರವಾದಿಪಟಲೀಕುಂಭಚ್ಚಟಾಭೇದನ- ಪ್ರೌಢಪ್ರಾಭವತರ್ಕಸಂಘನಿಕರ ಶ್ರೇಣೀವಿಲಾಸೋಜ್ವಲ: | ಗೋಪೀನಾಥಮಹೇಂದ್ರಶೇಖರಲಸತ್ಪಾದಸ್ಥಲಾವಾಸಕೃತ್ ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಭವಘೋರಕುಂಜರಭಯಾಚ್ಚ್ರೀಪಾದರಾಟ್ ಕೇಸರೀ || 2 || ಬಿಭ್ರಾಣಂ...